AVÍS LEGAL

Titularitat del lloc web

https://www.pfb-serveisfuneraris.cat és un lloc web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA (en endavant, indistintament, POMPAS FÚNEBRES) amb domicili a Camí del Tanatori, s/n, 08916, Badalona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full 1087, foli 51, volum 587, llibre 39, secció 3, i amb NIF A08073710.

La finalitat del web https://www.pfb-serveisfuneraris.cat és la d’informar sobre l’activitat de POMPAS FÚNEBRES, que es correspon amb prestar informació als seus usuaris en matèria de pompes fúnebres i activitats relacionades, així com d’informar sobre els seus productes i serveis, ofertes, promocions i altres informacions de rellevància sobre POMPAS FÚNEBRES.

L’accés a https://www.pfb-serveisfuneraris.cat és gratuït.

L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté aquest Avís legal.

Obligacions de l’usuari

En accedir al lloc web https://www.pfb-serveisfuneraris.cat l’usuari es compromet a utilitzar-ne la informació i els continguts de conformitat amb aquest Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic i, en particular, a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb POMPAS FÚNEBRES.
  2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la relació contractual amb POMPAS FÚNEBRES.
  3. Utilitzar d’una manera correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, aquest Avís legal i, si escau, les condicions d’ús i contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per part de tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar amb POMPAS FÚNEBRES i posar en el seu coneixement aquelles informacions, especialment de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar d’alguna manera la integritat del lloc web https://www.pfb-serveisfuneraris.com, el servei prestat per POMPAS FÚNEBRES, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions d’aquest Avís legal, o, si escau, les condicions d’ús i contractació.

Responsabilitat

POMPAS FÚNEBRES no pot ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a https://www.pfb-serveisfuneraris.cat així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, POMPAS FÚNEBRES tampoc pot ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a POMPAS FÚNEBRES, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

 

Continguts del lloc web i enllaços a tercers

La informació continguda a l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment i, en aquest cas, POMPAS FÚNEBRES no és responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern o per tercers de la informació facilitada.

POMPAS FÚNEBRES es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense que calgui avís previ i així poder dur a terme les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

https://www.pfb-serveisfuneraris.cat pot contenir enllaços o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut dels quals no és atribuïble ni exigible a POMPAS FÚNEBRES i dels quals és responsable el titular de cadascun dels espais web a què s’ha accedit.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un lloc web al de https://www.pfb-serveisfuneraris.cat s’ha de fer sempre a la pàgina principal i està prohibida la reproducció total o parcial dels serveis continguts a POMPAS FÚNEBRES, sense autorització prèvia.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (en què s’inclouen, però no de manera exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codis font i programari) del lloc web www.pfb-serveisfuneraris.cat es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima d’aquests continguts correspon exclusivament a POMPAS FÚNEBRES o als seus llicenciadors, i queda totalment prohibida la reproducció o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari o tercers en cas que no existeixi una autorització expressa per part de POMPAS FÚNEBRES que en faculti o permeti la difusió.

En cap cas l’accés al lloc web https://www.pfb-serveisfuneraris.cat implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que POMPAS FÚNEBRES autoritzi expressament el contrari.

Sens perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web https://www.pfb-serveisfuneraris.cat pogués vulnerar drets de tercers, demanem que ho posi en el nostre coneixement com més aviat millor.

Comentaris i suggeriments

Els vostres comentaris i suggeriments són ben rebuts. Us demanem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments per mitjà del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís legal

El contingut d’aquest Avís legal té una durada indefinida i pot ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de POMPAS FÚNEBRES.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut d’aquest Avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeix per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts s’han de sotmetre a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, han de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que preveu la normativa d’aplicació.

logo-pfb