CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Les presents Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, “CGC”) regulen el servei de compra on-line que permetrà la contractació dels productes i serveis oferts al Lloc Web https://www.pfb-serveisfuneraris.cat (d’ara endavant “el Lloc Web”), del qual POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA és titular.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. ofereix dos serveis diferents dins del seu lloc web, els serveis florals i el servei de redacció de condols.

Les persones que es vulguin beneficiar dels serveis del Lloc Web, hauran d’emplenar el formulari previ a la contractació del servei o compra del producte. Aquest registre suposa l’adhesió a les CGC a la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al Lloc Web.

1. PARTICULARITATS DEL SERVEI FLORAL

1.1. Àmbit

Per gaudir dels serveis florals on-line cal que el difunt estigui en un dels nostres centres.

1.2. Procediment i acceptació de compra de serveis florals

Durant la navegació s’hauran d’afegir a la cistella els productes florals que es vulguin comprar indicant l’adreça de lliurament i bé mitjançant selecció del difunt i tanatori al qual se’ls faran arribar.

A continuació, si vostè ha finalitzat la compra haurà d’emplenar el formulari amb les dades requerides i acceptar les presents CGC.

Per a una correcta facturació de la comanda, haureu de complementar les dades del comprador sol·licitades. Aquestes dades personals seran tractades segons s’estableix a la https://www.pfb-serveisfuneraris.cat/politica-de-privacitat/ del present Lloc Web.

Seguidament, vostè haurà d’introduir el mitjà de pagament. El propietari del Lloc Web no serà responsable de qualsevol incidència generada per l’ús de mitjans de pagament de titularitat diferent de la del comprador, i el comprador haurà d’assumir amb el deute generat de confirmar-se i realitzar-se la comanda.

1.3. Preus i Ofertes

Els preus que figuren al Lloc Web inclouen l’IVA corresponent i la resta d’impostos que puguin ser aplicables.

Al preu inicial que figuri al Lloc Web per a cadascun dels productes oferts, se li sumaran els ports relatius a les despeses d’enviament. Les despeses d’enviament s’especificaran de forma clara a la comanda abans de procedir a la compra.

1.4. Disponibilitat

En el cas que el producte sol·licitat no estigui disponible, el Client serà informat, al més aviat possible, de l’anul·lació total o parcial d’aquest. Si es tracta d’una anul·lació parcial de la comanda per aquest cas, aquest fet no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda. Es facturarà única i exclusivament la part de la comanda que sigui lliurada. Si per motius de l’anul·lació el Client vol retornar el producte lliurat, haurà de seguir les instruccions detallades a l’apartat Devolucions.

1.5. Formes de Pagament

Pagament amb targeta de crèdit:

El pagament amb targeta de crèdit es farà una vegada efectuada la comanda. S’emplenarà tota la informació necessària a l’apartat corresponent, facilitant tots els dígits així com la data de caducitat i les dades de seguretat (número enviat al mòbil, targeta de coordenades, etc.) corresponents segons sigui l’entitat bancària.

En cas que el TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online el Client de l’anul·lació.

Tots els pagaments realitzats amb targeta compleixen els requisits de seguretat avalats per La Caixa.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A.

es reserva el dret de rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original.

Si us interessa qualsevol altra modalitat de pagament, com ara la transferència bancària, cal que us poseu en contacte prèviament amb POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. a través del nostre correu electrònic: info@pfb-serveisfuneraris.com; o al telèfon 934 970 497.

1.6. Formalització de comandes

Quan el Client formalitzi la comanda amb l’acceptació de les CGC i la corresponent confirmació del procés de compra, POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. us enviarà un correu electrònic a l’adreça indicada pel Client, confirmant tots els detalls de la compra.

1.7. Termini i lloc de lliurament

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. lliurarà el producte en perfecte estat al difunt o adreça indicada pel Client al formulari.

El Client accepta que, mitjançant POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A., sol·licita que es procedeixi al lliurament a un destinatari d’un producte floral.

El Client declara conèixer que les característiques dels productes de la col·lecció de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A., podran variar en, estructura, contingut i colors utilitzats per a la seva composició, això degut necessàriament a l’existència de flors/plantes de temporada.

En tot cas POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. garanteix que la composició serà de la millor qualitat no només en els productes utilitzats sinó també en el disseny emprat.

Les comandes es lliuraran al domicili o al tanatori on es troba el difunt, designat pel Client juntament amb una targeta de condol amb el text facilitat per aquest.

1.8. Cancel·lació de comandes

POMPES FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. podrà cancel·lar una comanda durant els 30 minuts posteriors a la sol·licitud realitzada pel Client, per alguna de les raons següents:

– Manca d’estocs.

– No confirmació del pagament.

– Impossibilitat o problemes d’enviament provinents de les empreses de transport contractades.

En tots els casos, el Client serà informat puntualment i, en cas d’haver rebut algun càrrec, serà reemborsat.

Si es vol cancel·lar una comanda una vegada finalitzada la venda en curs, cal procedir a fer-ne la devolució.

1.9. Devolucions

El Client no podrà tornar el producte adquirit, ja que es tracta d’un bé que es pot deteriorar o caducar amb rapidesa.

En qualsevol cas, s’admetrà la devolució dels productes defectuosos i enviaments erronis, essent POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. qui es farà càrrec de les despeses d’enviament sempre que el Client comuniqui aquesta circumstància en el termini de set (14) dies comptats des de la data de recepció de l’enviament.

Per fer la seva devolució, envieu-nos un e-mail, a través de la següent adreça: info@pfb-serveisfuneraris.com; o bé trucant al telèfon 934 970 497.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. només es responsabilitza de les comandes realitzades directament a la pàgina web https://www.pfb-serveisfuneraris.cat

2. PARTICULARITATS DEL SERVEI DE CONDOLÈNCIES

2.1. Ámbit

Per gaudir del servei d’enviament de notes de condol, el Client o usuari haurà de seleccionar el difunt de la llista disponible al Lloc Web de POMPES FÚNEBRES DE BADALONA, S.A.

2.2. Procediment i enviament del condol

El servei d’enviament de notes de condol és gratuït.

Durant la navegació s’haurà de redactar el text de condol que se li vulgui fer arribar a la família del difunt.

A continuació, haureu d’emplenar el formulari amb les dades requerides i acceptar les presents CGC.

Posteriorment, el servei de condol estarà actiu durant 30 dies; al final d’aquest període la família podrà recollir en paper les notes de condol que se li hagin enviat al difunt.

2.3. Normes d’ús del servei de condol

El Client és responsable del text de la nota de condol adreçat a la persona morta sobre la qual contracta el Servei. El Client declara que la utilització dels serveis de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. no està lligada a una activitat il·legal o que atempti contra la imatge de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. o tercers.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. no permet la inserció de contingut que deteriori la qualitat del servei. Així doncs, queda prohibit i POMPES FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. es reserva la potestat d’eliminar qualsevol contingut que:

• Resulti injuriós o calumniós, amb independència que aquests continguts afectin altres usuaris o altres persones o empreses.

• Sigui pornogràfic o vulneri les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, oferir o distribuir productes pornogràfics.

• Afavoriu o potencieu activitats relacionades amb material obscè o gestió de contactes eròtics, vidència, tarot, “ciències ocultes” o qualsevol altre contingut que POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. considereu no apropiat.

• Resulti contrari als drets i interessos de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. i de tercers.

• Estigui protegit legalment per la legislació relativa a la propietat intel·lectual i industrial, sense que se’n tingui dret, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva.

• Sigui presumptament il·lícit per la normativa nacional, comunitària o internacional o que suposi una activitat que contravingui els principis de bona fe.

• No reuneixi els paràmetres de qualitat establerts a POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A.

• Que atempti contra els drets fonamentals de les persones, puguin cercar la debilitat de l’usuari, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en usuaris o tercers.

• Que contravingui els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat i protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. es reserva la possibilitat de retirar el condol online o qualsevol contingut publicat al Portal.

3. CONDICIONS APLICABLES A AMBDÓS SERVEIS

3.1. Nul·litat

En cas que qualsevol clàusula de les presents CGC sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents CGC.

3.2. Responsabilitats de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. es compromet a prestar els serveis que s’estableixin a les presents CGC. POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. es compromet a implementar les successives millores tècniques per a la millora del Servei.

3.3. Modificació de les condicions dús

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir algun dels punts de les CGC, en qualsevol moment i sense avís previ. Per aquest motiu es recomana al Client que procedisca a la seua lectura cada vegada que visiten aquest Lloc Web. Les condicions establertes a les CGC estaran sempre disponibles en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les CGC serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

3.4. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva elecció lliure, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.